Ugrás a fő tartalomra
Kaposvári Nagypiac - 7400 Kaposvár, Baross G. u. 5-13.

Házirend

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A piac területén az egyes áruféleségek árusításának lehetőségét a piac az alábbiak szerint szabályozza:

Régi csarnok: zöldség-gyümölcs

Új csarnok: élelmiszer

Régi és új csarnok közötti terület: zöldség-gyümölcs, virág, palánta

Őstermelői sor: kizárólag őstermelők és kistermelők részére kijelölt terület

Ruhaudvar: ruha ill. cipő árusítására kijelölt terület

 

RÉGI CSARNOK

 1. Árusítás az Üzemeltető által kijelölt, napi helyhasználati díj megfizetése ellenében igénybe vehető területről történhet. Árusítani kereskedők részére csak a kijelölt és bérelt területen, őstermelők részére asztalokról lehetséges.
 2. Az Üzemeltető által kijelölt területnél nagyobb területen folytatott árusítás az üzemeltetési engedély megvonását eredményezi.
 3. A csarnok területére gépjárművel behajtani tilos, a kereskedő az áruszállítást, lerakodást köteles a Laktanya utcára nyíló gazdasági bejárat felől végezni.
 4. A piac nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül 2 órát tartózkodhat a kereskedő a piac területén. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől.
 5. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén.

 

ÚJ CSARNOK

 1. Árusítás üzletből és asztalokról lehetséges.
 2. A kereskedő köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint az árusítóhely – a piac nyitvatartási idején belüli – nyitva tartását az árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni.
 3. Árufeltöltés:
  1. A teherforgalom a parkolóházon keresztül, teherlifttel biztosított.
  2. A tehergépjárművek a parkolóházban állhatnak meg a kirakodás időtartamára. A teherlifttől az árubeszállítást gumikerekű kiskocsival lehet elvégezni.
 4. A parkolóházat áru, göngyöleg, hulladék, stb. tárolására nem vehetik igénybe.
 5. A piac nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül 2 órát tartózkodhat a kereskedő a csarnok területén.
  1. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől.
 6. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén.

 

MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ, KISTERMELŐ

 1. A piac területén a mezőgazdasági őstermelők, kistermelők részére kijelölt területen történő árusítás feltétele az őstermelői igazolvány eredeti példánya, a személyi igazolvány, a permetezési napló, az adószám és a jogszabályi előírás szerinti regisztrációs szám bemutatása. Mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, maga termelte mezőgazdasági termékből előállított, nem hőkezelt savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, termesztett és vadon termő gombát, saját tenyésztésű-nevelésű állatból származó tejet, tejtermékeket, tojást, továbbá csak sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, húskészítményt, olvasztott étkezési zsírt árusíthat.
 2. Egy őstermelői igazolvánnyal max. 2 asztalon lehet árusítani.
 3. A nyitást megelőző előkészületre, áru kipakolására és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a mezőgazdasági őstermelő, kistermelő a piac területén.
 4. Azt a mezőgazdasági őstermelői és kistermelői asztalt, amelynek havidíját az Üzemeltető részére befizették ugyan, de 07.00 óráig nem foglalták el, az Üzemeltető más részére bérbe adhatja.
 5. A vásárlók közlekedésének biztosítása érdekében az őstermelői asztal elé kipakolni nem szabad.
 6. A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő szombaton az árusítás befejeztével köteles az árusító asztalt és környékét üresen hagyni, az asztalon, az asztal előtti és mögötti területen összetakarítani. Bérelt asztalon történő árusítás esetén hétfőtől szombatig nem köteles az őstermelő az asztalt üresen hagyni, amennyiben a kereskedelmi tevékenységét megszakítás nélkül, folyamatosan végzi.
 7. Az asztal bérlője köteles az Üzemeltető által kijelölt asztalt elfoglalni.

 

Frank József ügyvezető

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
2. Vásárcsarnokban és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.
3. Piacon vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész folytathat kereskedelmi tevékenységet.
4. Őstermelők és kistermelők kötelesek maguknál tartani érvényes őstermelői , kistermelői igazolványukat, a permetezési naplót, valamint ellenőrzés céljára árumintát adni. Rendelkezniük kell felvásárlási jeggyel, számla vagy nyugtaadási kötelezettségük teljesítéséhez szükséges kellékekkel.
5. Vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kiskereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
6. A piacon csak az Üzemeltető által kötött szerződés, kiadott helyhasználati engedély illetve a havi vagy napi helyhasználati díj befizetéséről az Üzemeltető által kiállított készpénzfizetési számla alapján szabad árusítani. Az Őstermelői soron az üzleten kívüli helyhasználók a napidíjas helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el.
7. A Helyhasználó az Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
8. Aki a piacon értékesít és nincs a helyhasználati díj befizetéséről érvényes készpénzfizetési számlája vagy helyhasználati szerződése, vagy azt az Üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét.
9. A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja.
10. Bérlő úgyszintén tudomásul veszi, amennyiben reggel 7:00 óráig az asztalnál nem jelenik meg és a késésről a Bérbeadót előzetesen nem tájékoztatja, úgy Bérbeadó jogosult az asztalt kizárólag az adott napon helypénz megfizetése ellenében harmadik személy használatába adni.
11. A határozott időre szóló helyhasználati szerződést az érvényesség utolsó napjáig meg kell újítani, ellenkező esetben a korábban bérelt hely más részére értékesítésre kerül.
12. A Helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár, valamint a Helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére – az Üzemeltető felszólítására – visszaállítani. A helyhasználat bármilyen jogcímen történő megszűnésekor Helyhasználó köteles az eredeti állapotot saját költségére visszaállítani.
13. A piac területére járművel behajtani kizárólag árufeltöltés céljából, a piac zárva tartása alatt szabad. A piac területén való közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak. A piac területén max. 5 km/h a megengedett sebesség a jobbra tartás szabályainak betartásával.
14. Piaci ügyintézés , bérletfizetés hétfőtől- péntekig 08.00-10.00 óráig. A napi díjszedés 07.00 órától kezdődően folyamatosan történik. A díjszedésre jogosult munkavállalók arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ellenőrzésre jogosult az ügyvezető és a gazdasági ügyintéző.
15. Az árusítóhelyeket, a közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad.
16. A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.
17. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható.
18. Az Üzemeltető kártevőirtást rendelhet el, amelyet Helyhasználó az engedélyezett eszközök, szerek felhasználásával köteles végrehajtani, és felszólíthatja a Helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére.
19. Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó köteles külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.
20. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
21. A piac területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.
22. A piac területén dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen lehet.
23. A piac területén kerékpározni tilos.
24. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben tulajdonosa annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni (mák, aszalt gyümölcs).
25. Élő állatot a piac területén árusítani tilos.
26. A piaci gomba szakellenőr köteles a piacra hozott szabadban termő, termesztett gombát megvizsgálni és a közfogyasztásra alkalmatlan gombát köteles elkobozni és megsemmisíteni.
27. Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti.
28. Az Üzemeltető jogosult ellenőrzi a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, stb.) előírások betartását.
29. A piac területén működő vendéglátóhelyek csak a piac nyitvatartási ideje alatt üzemelhetnek.
30. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az Üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a Helyhasználótól megőrzésre átvette.
31. Az Üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások ellenértékét a helyhasználati díjak magukban foglalják.
32. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, melyet szakértővel megvizsgáltat és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá helyezheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti és erről jegyzőkönyvet készít.
33. Áruszállító jármű sem a csarnok, sem a piac külső területére nem hajthat be. Kivételt képez az üzemeltető engedélye alapján , indokolt esetben a piac északi határán lévő pavilonok előtti részre történő behajtás, amely a vevőforgalmat nem akadályozhatja.
34. Árufeltöltés a parkolóházban lévő teherlift igénybevételével ill. a Laktanya utca felőli kapun keresztül lehetséges reggel 06.00 óráig valamint 14.00 órát követően. A piac nyitva tartása alatt a kapu zárva tart.
35. A parkolóházon keresztül történő rakodásnál is kötelező a jegyváltás, de a behajtónak nem kell fizetnie, a portaszolgálat érvényesíti a jegyet a kilépéshez. A rakodás célú benntartózkodás időtartama maximum 30 perc.
36. A piac területén gépjárművel parkolni díjfizetés ellenében kizárólag a fizető parkoló területén szabad. A fizetőparkoló üzemeltetési ideje 0- 24 óra az év minden napján.
37. Az áruszállító lift és az értékesítőhely közötti áruszállítás csak gumikerekű kiskocsival , illetve kézi erővel történhet.
38. A nem üzlethelyiségben árusítók részére az Üzemeltető közhasználatú illemhely használatot nyújt külön díjazás ellenében.
39. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján folytatható.
40. Tilos a piacon ittas vagy bódult állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanusítani, mely másokat megbotránkoztat.
41. Ha az üzemeltető a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti a kereskedőt, az üzemeltető a szabálysértőt legfeljebb 90 napra kitilthatja a piac területéről.
42. Az ünnepnapok körüli nyitva tartási rend meghatározására az üzemeltető jogosult.
43. Jelen Házirend 2023.06.01. napjától érvényes.

Kaposvári Nagypiac Kft.