Ugrás a fő tartalomra
Kaposvári Nagypiac - 7400 Kaposvár, Baross G. u. 5-13.

Működési rend

I. Általános rész

1. A szabályzat kiadásának célja

A Kaposvári Nagypiac Kft. által üzemeltetett piac működési rendjének meghatározása a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac rendjének biztosítása érdekében.

A szabályzat összeállításánál figyelembe lettek véve – a forgalmazott termékkörtől és folytatott tevékenységtől függően – a szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok, az alábbiak szerint:

 • közegészségügyi,
 • élelmiszerlánc–biztonsági,
 • élelmiszer–higiéniai,
 • állat–egészségügyi,
 • növény–egészségügyi,
 • környezetvédelmi,
 • munka- és tűzvédelmi,
 • hulladékkezelési jogszabályok

 

2. A szabályzat hatályba lépése

A szabályzat bevezetését, alkalmazását a kihirdetés napjától elrendelem, előírásait 2013. november 01.-től érvényesíteni kell.

E szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően megkötött helyhasználati szerződések esetében is alkalmazni kell.

A szabályzat a korábban kiadott helyhasználati engedélyek érvényességét nem érinti.

 

II. Szabályzat                                                                                            

1./ A szabályzat hatálya

1.1.Területi hatály

A szabályzat területi hatálya kiterjed a Kaposvári Nagypiac Kft. (továbbiakban piac) területén folytatott kereskedelmi tevékenységre.

 

1.2./ Személyi hatály

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

 

2./ Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

a)       piac: olyan értékesítő hely, ahol üzletben vagy üzlet nélkül, általában napi, esetenként heti rendszerességgel élelmiszert és napi cikket árusítanak;

b)       üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült értékesítő hely, ahol a kereskedő meghatározott üzletkörre kiadott működési engedéllyel rendelkezik;

c)       fenntartó: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata;

d)       üzemeltető: a piac vezetését, illetve annak működésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;

e)       kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;

f)        mezőgazdasági őstermelő: nem egyéni vállalkozó, aki a saját gazdaságában az SzJA törvény szerinti termék előállítására irányuló tevékenységet folytat, és őstermelői igazolvánnyal, permetezési naplóval és adószámmal rendelkezik;

g)       kistermelő: az a nyilvántartásba vett és adószámmal rendelkező természetes személy, aki az általa megtermelt vagy betakarított alaptermékből, az általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerből a végső fogyasztót, illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el;

h)       egyéni vállalkozó: adevizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy, vagyAz egyéni vállalkozásról” szóló törvény szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége.

 

3./ A piac fenntartása és üzemeltetése

A piac fenntartója Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a piac üzemeltetői feladatait a Kaposvári Nagypiac Kft. (továbbiakban: üzemeltető) végzi.

A piacon az alkalmazott díjszabásról az üzemeltető határoz.

 

4./ A piacon árusításra jogosultak

A piacon kereskedelmi tevékenységet folytathat gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész.

A vállalkozói igazolvánnyal vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély a piacon üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

 

5./ A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység

A piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

A piac üzemeltetője köteles és jogosult a vonatkozó jogszabályokban és e szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrizni, és hiányosság esetén saját hatáskörben vagy szükség esetén a hatóságok bevonásával intézkedni.

A piac rendjét, az árusított termékek minőségét, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartását Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.

 

5./ Mezőgazdasági őstermelő és kistermelő

A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint.

Értékesíthető termékek:

a)       a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs, virág);

b)       a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket;

c)       mézet (lépesmézet),

d)       saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;

e)       sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint;

f)        a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon értékesítheti;

g)       vadon betakarított, összegyűjtött terméket;

h)       termesztett gombát.

 

A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő által forgalmazott termékekre vonatkozó speciális előírások:

Étkezési tyúktojás

Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a piacon értékesített tojások jelöléséről szóló rendeletben foglaltak szerint – fel kell tüntetni a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló rendeletben előírt jelölést.

A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó termelőnek nem kell feltüntetnie a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokat.

 

Gyűjtött, szedett és termesztett gomba

Gyűjtött, szedett és termesztett gomba csak a piaci gombaszakellenőr által kiadott gombaárusítási engedély birtokában értékesíthető.

Feldolgozott termékek

Regisztrációs szám birtokában értékesíthető termékek: húskészítmény, mák, méz, aszalt gyümölcs.

 

5.2./ Vállalkozó

Egyéni vállalkozás a piacon vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.

Társas vállalkozás a piacon kereskedelmi tevékenységet a cégbírósági bejegyzést igazoló dokumentum birtokában végezhet.

A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.

 

5.3./ Üzletek

A piac területén létesített üzletek működésére valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységekre külön, az üzletek működésének rendjéről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

Az üzlethelyiség működtetője akár megvásárolta a felépítmény használati jogát, vagy közvetlenül a Kaposvári Nagypiac Kft. bérlője, a piacon elfoglalt helyre vonatkozóan köteles határozott időre szóló bérleti szerződést kötni az üzemeltetővel. A határozott idejű bérleti szerződés megkötésének feltétele:

ha az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás üzletben folytatja a kereskedelmi tevékenységet, rendelkeznie kell a Kaposvári Nagypiac Kft. által kiadott területhasználati engedéllyel és Kaposvári Jogú Város Önkormányzata által kiadott működési engedéllyel.

Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal felmondja,

a)       ha a helyhasználónak 30 napon túli díjtartozása van, és az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére tartozását 30 napon belül nem fizeti meg.

b)       a helyhasználó a helyhasználati szerződésben foglaltakat, illetve a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi.

A helyhasználó valamint az üzemeltető a helyhasználati szerződést írásban 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára bármikor felmondhatja. Késedelmes bejelentés esetén a helyhasználó a következő hónapban is kijelölt helyhasználónak kell tekinteni.

Az üzletek rendfenntartására vonatkozóan, továbbá az üzletek előtti területen, illetve igény esetén asztalról való árusítás esetén az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

A piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a)       veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;

b)       a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék;

c)       számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;

d)       gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök;

e)       állatgyógyászati termék;

f)        növényvédő szer;

g)       nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő;

h)       látást javító szemüveg, kontaktlencse;

i)         kozmetikai termék;

j)        szexuális termék;

k)       barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

l)         gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);

m)     fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;

n)       „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

o)       külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek;

p)       használt ruha (kivétel zsibvásár)

 

6./ A helyhasználat

6.1./ Helyhasználó

Helyhasználó az, aki az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyt létesít, vagy aki szerződéses jogviszony nélkül a napi helyhasználati díj megfizetésével napi helyhasználati jogot szerez.

A piacon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. A helyhasználat engedélyezése, szerződéskötése az üzemeltető hatáskörébe tartozik.

A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja.

A piacon csak a napi helyhasználati díj megfizetését igazoló bizonylat, helyhasználati engedély, illetve helyhasználati szerződés birtokában lehet árusítani. A helyhasználat mértéke őstermelők és kistermelők részére az igénybe vett árusító asztalok darabszáma alapján folyóméterben, míg a kereskedők részére m2-ben kerül meghatározásra.

 

6.2./ A helyhasználat időtartama

A helyhasználati engedély határozott időre adható ki. A határozott időre szóló engedély alkalmi (napi illetve egy vagy több hónapra szóló) helyhasználat, vagy szerződés alapján tartós helyhasználatot biztosít.

 

6.2.1. Tartós helyhasználat

A tartós helyhasználati jogot a helyhasználó szerződés megkötésével szerzi meg. A szerződés megkötésével a helyhasználó az árusító asztal bérleti jogát, standszerű árusítás esetén az elfoglalt négyzetméterre szóló bérleti jogát, üzlethelyiség esetén a használati jogot vásárolja meg. A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez az üzemeltetőnek csatolnia kell a piac általános és speciális házirendjét.

A bérleti jog, illetve a használati jog a szerződés lejáratával megszűnik.

Az üzemeltető a tartós helyhasználatra alkalmas árusítóhelyeket (üzlethelyiség, sátor és árusító asztal) saját hatáskörben hasznosítja.

A piac területén tárolt árusító sátor tárolásáért a sátor tárolási díját folyamatosan meg kell fizetni.

 

Árusító asztal használatára vonatkozó előírások

 • A helyhasználó az árusító asztal bérleti jogának megszerzéséhez az üzemeltető által meghatározott egyszeri használatbavételi díjat köteles fizetni, melyet a szerződéskötéskor köteles pénzügyileg rendezni.
 •  A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója javára – amennyiben a közeli hozzátartozó rendelkezik a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal - lemondhat az árusító asztal helyhasználati jogosultságáról.
 • Az üzemeltető a helyhasználó halála esetén törvényes örökösével köthet árusító asztalra vonatkozó helyhasználati szerződést, amennyiben a törvényes örökös rendelkezik, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal. A törvényes örökösnek egyszeri használatbavételi díjat nem kell megfizetnie. A törvényes örökösnek, annak igazolásától számított egy hónapon belül nyilatkoznia kell szerződéskötési szándékáról. A határidő eredménytelen elteltét követően az üzemeltető más személlyel köthet helyhasználati szerződést.
 • A helyhasználó a kijelölt asztalárusító helyet az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat.
 • A helyhasználó az asztal árusítóhelyet és annak használatát az üzemeltető előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át.
 • A helyhasználó a havi helyhasználati díjat havonta előre köteles megfizetni.
 • Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha
  • a. / a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi,
  • b./ a helyhasználó a tárgy hónap első napján esedékes havidíjat nem fizeti meg.

6.2.2 Alkalmi (napi illetve egy vagy több hónapra szóló) helyhasználat

Alkalmi helyhasználati engedély, árusító asztal vagy üzlethelyiség előtti terület igénybevételére adható ki.

A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj megfizetésének napjára a piacnyitástól zárásig tart.

A használat joga másra nem ruházható át.

Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani.

Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak – a használat tényleges időtartamától függetlenül – mindig az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetnie.

A helyhasználók a napidíjas árusítóasztal-helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el.

A m2-ként vagy fm-ként fizetendő helypénz szempontjából minden megkezdett m2 vagy fm egésznek számít.

Az üzemeltető az alkalmi helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban visszavonhatja, ha a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi.

 

7./Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

A piac területén lévő utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről, a piac területének őrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

 

8./ A helyhasználó kötelezettségei

A piacon elfoglalt helyért a helyhasználó a hatályos díjszabás szerinti összeget köteles fizetni.

A helyhasználati díj magában foglalja a terület és/vagy helyiség használati díját, a közös költséget (a közhasználatú vízvételi helyekről igénybe vett vízmennyiségnek, a közös terület takarításának, a térvilágításnak, őrzés stb. a díját).

A határozott időre szóló engedéllyel rendelkező helyhasználó a használati díjat a létrejött szerződés szerint köteles az üzemeltetőnek megfizetni.

A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes fizetés esetén a helyhasználó a késedelmes időszakra vonatkozó mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles az üzemeltetőnek megfizetni.

 

9./ Piaci rend

A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat. Az általános házirendet az 1. számú melléklet, a speciális házirendet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokat a piac területén közszemlére tétel útján hozza az érdekeltek tudomására.

Az üzemeltető képviselője vagy az általa megbízott személy köteles a piac nyitva tartása alatt a piac területén tartózkodni.

 

10./ Piac nyitva tartása

A piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 06.00- 14.00 óráig terjedő időszakban határozza meg.

A piac területén nyitás előtt, illetve zárás után bárki csak az üzemeltető írásos engedélyével tartózkodhat. Kivételt képeznek az ott árusító kereskedők, akik nyitás előtt és zárás után 2 órával külön engedély nélkül – az áru előkészítése és elrakása végett – tevékenykedhetnek.

A nyitva tartás idejére vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni az intézmény területén.

Az üzlettel rendelkező helyhasználók az árusítás szüneteltetését (szabadság, betegség, stb.) írásban kötelesek jelezni az üzemeltetőnek és az árusítóhelyen azt kifüggeszteni.

Frank József ügyvezető